Бүгін: 20 Қазан Нашар көретіндерге арналған нұсқа 0 °C
  • USD
  • EUR
  • RUB
Ертіс ауданының әкімдігіресми интернет-ресурс
Акимат Иртышского районаОфициальный интернет ресурс

Навигация

2017-2018 жылдар аралығында Ертіс ауданында жайылымдарды басқару бойынша және оларды пайдалану жоспары

Басты Жер қатынастары Жобалар 2017-2018 жылдар аралығында Ертіс ауданында жайылымдарды басқару бойынша және оларды пайдалану жоспары

2017-08-03

Мақсаты: Жайылымдардыұтымдыпайдаланужәнемал шаруашылықөнімділігінарттыру

 

Қойылғанмақсатқақолжеткізужәнеміндеттердішешуүшінмынадайіс-шаралардыжүзегеасыруқажет

Ісшаралар

Этапы

Нәтижесі

Іскеасырудеңгейі

 

 

Қысқамерзімді (жылғадейін)

Ұзақмерзімді(екіжылғадейін).

 

1.    Мәліметтерді жинақтау, талдау, мониторинг

 

1.1.Жайылымыныңкешендіғылымизерттеу(геоботаникалық, топырақ, сурежимі, малшаруашылық)

 

+

Жайылымныңұзақмерзімдіжәнерационалдықпайдалануүшіннегізіболыптабылады

АБ, және ЖАБ, Жер кадастры

1.1.1.      Ертісауданыбойыншаелдімекенжерлердежайылымдар- 168,1 мыңга

+

 

Геоботаникалықзерттеубағасы -14,3 млн.га. 80-90 тггектарынаесеппен

ЖАБ, Жер кадастры

1.1.2.      Ертісауданыныңжерқорыбойыншажайылым- 187,1 мыңга

+

 

Геоботаникалықзерттеубағасы -15,9млн.га. 80-90 тггектарынаесеппен

ЖАБ, Жер кадастры

1.1.3.      Ертісауданыбойыншаорманқорыжерлеріненжайылым 0 мыңга

 

 

Геоботаникалықзерттеубағасы-0 мыңтеңге

ЖАБ, Жер кадастры

1.1.4.      Ертісауданыбойыншапайдаланылатынжайылымдар- 129,6 мыңга

 

+

Геоботаникалықзерттеубағасы -11,0млн.га. 80-90 тггектарынаесеппен

Өзіндікқаражат,СХТП, МРБ

1.2.Жайылымдардыңкарталарынжасаужәнежайылымдықалқаптардықайтабөлуескереотырып, олардыңсыйымдылығы

 

+

Картталардықұрастырунегізі

АБ, Жер кадастры

1.3.жайылыморналасқанаумағындатиістіәкімшілік-аумақтықбірлікбөлінісіндесанаттардағыжерлердіңжеручаскелеріменшікиелерініңжәнежерпайдаланушылардыңжерқұқықбелгілейтінқұжаттардыңнегізіндекарталардықұрастыру

 

+

Жайылымдарменбасқаруүшінкарталарнегізі

ЖАБ, жер кадастры

1.4.жайылыммониторингінжүзегеасыру, үйренуөнімділігінәртүрлітиптегіжайылымдаржәнеолардыңсыйымдылығынанықтау

 

+

Міндеттемелердіңорындалуынқамтамасызетужәнежайылымдардыпайдалану

ЖАО, ЖҚБ

1.5.Сақтауғарұқсатетілгеншектінормаларынжайылымныңжалпыалаңыжүктемесініңелдімекендершегінде

+

 

Жайылымдардытиімдіпайдалану

ЖАО (ауылдықокругініңжәнеауыләкімдері)

1.6.Мәліметтер беру саны бойыншаауылшаруашылығыжануарларын, олардыңиелерініңкөрсетеотырып

+

 

Есепбойыншаауылшаруашылығыжануарларынәкімшілікаумақтықбірлігі

ВБ, ауылдықокругіжәнеауылдықауыләкімәкімдері

1.7.үйшаруашылығы бар ауылшаруашылығыжануарларынауылдықелдімекендердехалықтың саны беру

+

 

Есепбойыншаауылшаруашылығыжануарларынәкімшілікаумақтықбірлігі

ВБ, ауылдықокругіжәнеауылдар 2к3м3не

1.8.сиыр, отар, бойдақ, қалыптасқантүрлерібойыншажәнеауылшаруашылығыжануарларыныңжыныстық-жастоптары саны туралыдеректер беру

+

 

Есепбойыншаауылшаруашылығыжануарларынәкімшілікаумақтықбірлігі

ВБ, ауылдықокругіжәнеауылдық әкімдеріне, АШБ

1.9.ауылшаруашылығыжануарларынауылдықелдімекендердемалбағужоспарынұсыну,

+

 

Жайылымдардыұтымдыпайдаланудықамтамасызетужерпайдаланушылар

АШБ, ауылдықокругіжәнеауылдық

1.10.   ветеринарлық- санитарлықобъектілертуралымәлімет беру

+

 

Ветеринарлықсанитарлықобъектілерінқамтамасызету

ВБ, ауылдықокругіжәне

1.11.   ауылшаруашылығымалдарынбағуүшінжайлаудамәліметтердіБерутуралы

 

+

Ауылшаруашылықмалдарыныңесебі

АШБ, ЖҚБ, ВБ, АШТӨ

1.12.   Мал айдаубойынша сервитут туралымәлімет беру

 

+

Жайылымдарғабөгетсізөту

ЖҚБ, АШБ, АШТӨ

2.      Ақпараттық және білім беру әлеуетіннығайту

 

2.1.Түсіндіружұмыстарынжүзегеасырудыжайылымдарды пайдаланушылар арасындаіс-шаралардыөткізутуралыжайылымдардыұтымдыпайдалану

 

+

Жайылымдардыұтымдыпайдаланудықамтамасызетужерпайдаланушылар

ЖАО, ЖҚБ

 

2.2.Жергіліктіхалықтыңпайдаланумәселелерібойыншажайылымжүргізужолыменсеминар – кеңесте хабардарлығынарттыру, жарияланымдарменмамандардыңБАҚ-тасөзсөйлеу

+

 

Халықтыңхабардар болу деңгейінарттыру

ЖАО, ЖҚБ, АШБ

 

2.3.Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану бойынша Жоспарды Интернет-сайтындаорналастыру

+

 

Мөлдіркөзжеткізу

ЖАО

 

2.4.Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану бойынша Жоспарды іске асыру қорытындысы туралы жыл сайынғы есеп ауданының БАҚ жариялау

+

 

Жоспардыңіскеасыруқамтамасызету

ЖАО

 

3.    Жайылым инфрақұрылымын дамыту және технологиялық қамтамасыз етуін жетілдіру

 

3.1.Жайылымдардытүгендеу

+

 

жайылымалаңдарыныңдәлесепкеалу, оныңішіндетабиғишабындық

ЖАО, ЖҚБ, АШБ

3.2.Жайылымайналымынсызбаларынқұрастыру

+

 

Жайылымайналымныңесебі

ЖАО, ЖҚБ, АШБ, ВБ

3.3.Асылтұқымдышаруашылықтардыұйымдастыру,, ауылшаруашылығыжануарларын өсіру ӘКК

 

+

Қабылданғанжоспаржайылымдардыпайдаланудыңжәнеолардысуландыружақсартуғаықпалететінболады,

ЖАО, АШБ

3.4.Жайылымның геоботаникалық зерттеудің негізінде, жайылымайналымыныңсхемаларынбекітужәнеәзірлеу

 

+

Жайылымпайдаланудыңжақсартужәнебасқару

ЖАО, АШБ, ЖҚБ

3.5.жылсайынғыесептітуралыжоспарыніскеасыруқорытындысыбойыншажайылымдардыбасқару, пайдалану

+

 

жоспардыңіскеасырутуралыесеп

ЖАО, АШБ, ЖҚБ

3.6.облыстыңжергіліктіатқарушыорганынасоғылғанжәнетозғанжайылымдардахабарлаутуралы

 

+

жайылымсипаттамаларынәріқарайжақсартумақсатында

АШБ, ауылдықокругіжәнеәкімдері

 

 

 

 

Сөздің бас әріптері:

РБ - Республикалық бюджет;

ЖАБ - Жергіліктіаудандықбюджет;

ЖАО–Жергіліктіатқарушы орган;

АШБ–Ауылшаруашылықбөлімі;

ЖҚБ–Жерқатынастарыбөлімі;

ВБ – ветеринария бөлімі;

Жер кадастры–«Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясы» коммерциялықемесакционерлікқоғамының Павлодар облысыбойыншафилилалы-жер кадастры жәнежылжымайтынмүліктітехникалықтексерудепартаменті

АШТӨ–ауылшаруашылығытауарынөндіруші

 

 «Ертіс ауданының жер қатынастары бөлімі»ММ

 

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

 

Ертіс ауданының 2017 жылғы 26 маусымдағы «Ертіс ауданында жайылымдарды басқару және пайдалану жоспарын келісу туралы»

№ 173/7 қаулысының жобасы

 

п/п

Түсіндірме жазбада көрсетілуге тиіс мәліметтердің тізбесі

Әзірлеуші мемлекеттік органның ақпараты

1.

Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган

«Ертіс ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

2.

Жобаны қабылдау қажеттігінің негіздемесі

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 9- бабы 1 – тармағына, 3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 20 ақпандағы «Жайылымдар туралы»

3.

Жоба қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік –экономикалық және/немесе құқықтықсалдар

жоқ

4.

Жобаны іске асыруға байланысты болжанатын қаржылық шығындар

жоқ

5.

Жобаны қабылдаудың нақты мақсаттары, күтілетін нәтижелердің мерзімі мен болжанатын тиімділігі

жайылымдардың ұтымдылық пайдалану, инфрақұрылымын жақсарту азғындау процесстарынан сақтап қалу

6.

Жобада қаралатын мәселелер бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер

жоқ

7.

Заңнама ныкейін жобаға сәйкес келтіру қажеттігі

жоқ

8.

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша сараптама (құқықтық, лингвистикалық, экономикалық, экологиялық, қаржы және басқада) жүргізілген жағдайда, оның нәтижелері

жоқ

9.

Өзге де мәліметтер

жоқ

10.

Материалдарды (үзінді көшірмелерді) Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына "Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі" ақпараттық жүйесі арқылы беруге рұқсатетіледі

жоқ

11.

Қаулы жобасын мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтта, интернет-порталда немесе басқа ақпараттық жүйеде) орналастыру туралы ақпарат

жоқ

12.

Мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтында) әлеуметтік мәні бар қаулы жобасына баспасөз релизін орналастыру туралы ақпарат (баспасөз релизінің атауы, күні)

жоқ

13.

Реттеу шілік әсерге талдау жүргізу нәтижелері туралы ақпарат (бар болса)

жоқ

14.

Ұсынылған халықаралық шарттың жобасын кейіннен ратификациялау қажеттілігі туралы ақпарат

жоқ

 

             Ертіс ауданының

             жер қатынастары бөлімінің

             басшысының м.а.                                                                Е.Урбан